Impressum

  • Grop Network LTD
  • Alexander StamboLiyski 130-132
  • 1309 Sofia
  • Bulgaria
  • email: dk@grop-network.com
  • 0030-6909439954

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του ιστότοπου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, γραφικών, εικόνων, video, φωτογραφιών και αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Σύμβαση χρήσης 

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και των περιεχομένων του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τακτικά το περιεχόμενο των όρων χρήσης, για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των όρων αυτών.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, βίντεο, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου, σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης, από τον ιστότοπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα ιστότοπο και φέρουν σήματα οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο και οι εργασίες σε αυτές τις σελίδες που δημιουργούνται από τους διαχειριστές ιστότοπων υπόκεινται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε εκμετάλλευση εκτός των ορίων πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της τοποθεσίας είναι μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Όσον αφορά το περιεχόμενο από την πλευρά αυτή δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, θεωρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο τρίτου μέρους αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Εάν εξακολουθείτε να γνωρίζετε μια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ζητάμε μια σημείωση. Με την κοινοποίηση παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και χωρίς λάθη. Επίσης δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές server μέσω των οποίων διατίθεται στους χρήστες, θα παρέχονται χωρίς επιβλαβές λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΔΕΣΜΟΙ LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων μερών για τα οποία το περιεχόμενο δεν επηρεάζει. Επομένως δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων είναι πάντα ευθύνη του αντίστοιχου παροχέα ή φορέα εκμετάλλευσης των σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη σύνδεση. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη σύνδεση.

Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι λογικό χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Μετά την κοινοποίηση των παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες ιστότοπων και σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές, με οποιοδήποτε τρόπο.

Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 7 για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις πλευρές σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 , ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε εξωτερικές πληροφορίες που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται ή να διερευνώνται περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή παρεμπόδισης της χρήσης πληροφοριών βάσει του γενικού νόμου παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη από αυτή την άποψη είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Με την κοινοποίηση των κατάλληλων παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αυτό το περιεχόμενο αμέσως.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστότοπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του ιστότοπου με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της ιδιοκτησίας του ιστότοπου, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4481/2017 καθώς και τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Επιτρέπεται η μερική αναπαραγωγή περιεχομένου του ιστότοπου, που δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως «Grop-Network.com» και «Greekoption.com»  συνοδευόμενη από σύνδεσμο link που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του  ιστότοπου .